Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

Ve čtvrtek, dne 20. března 2019, se uskutečnila školní fyzikální exkurze se studenty 4. B třídy do největší tepelné elektrárny v našem regionu – v Opatovicích nad Labem. Po úvodním přivítání a proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví během exkurze směnovým a provozním mistrem ing. Benadou, jsme byli krátce seznámeni s historií této tepelné elektrárny, s principem výroby elektrické energie v turbo-alternátorech, a hned potom jsme zavítali do řídícího střediska elektrárny – velínu. Na osvětlených panelech a monitorech počítačů mohli studenti vidět přehledně chod celé elektrárny, rozvod teplé a užitkové vody do okolních měst a obcí a odběrové diagramy elektrické energie. V reaktorové hale jsme si prohlédli chod turboalternátorů, v dolní části teplovodní kotle s topeništi a přísunem uhelného paliva. Následovala prohlídka moderního odsiřovacího zařízení, elektrostatických filtrů pro zachycení popílku a zařízení na zpracování odpadních produktů z elektrárny. Na závěr jsme byli seznámeni s rozvodnou vysokého napětí a krytou distribuční transformovnou. Během exkurze ing. Benada ochotně odpovídal na četné dotazy našich studentů.

Věřím, že exkurze přinesla našim studentům mnoho nových odborných poznatků o výrobě a rozvodu elektrické energie a bude je v budoucnu motivovat ke studiu technických oborů na vysokých školách.

František Kristen

26.3.2019, 7:55, 8 obrázků


obrázek 3521 obrázek 3520 obrázek 3519 obrázek 3517
obrázek 3516 obrázek 3515 obrázek 3514 obrázek 3513