Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Zahájení projektu Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů ...

Zahájení projektu Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů ...

Gymnázium Ústí nad Orlicí zahajuje projekt o přírodě krasových a pseudokrasových ú­zemí

Gymnázium Ústí nad Orlicí bylo úspěšné s žádostí o grant na vzdělávací projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Na projekt s názvem Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje je určena částka přibližně 2 300 000 Kč. Projekt bude zahájen v březnu letošního roku a měl by být ukončen na podzim roku 2014.

Cílem projektu je umožnit studentům seznámit se s přírodou a krajinou krasových a pseudokrasových oblastí, a to jak formou přednášek odborníků, kteří navštíví naši školu, tak především díky terénním exkurzím. Studenti se budou učit získávat informace, pracovat s nimi, porovnávat je, ověřovat získané poznatky v praxi, vyvozovat závěry a následně je také prezentovat. Přitom se budeme snažit vést studenty k myšlení v souvislostech, sledování vzájemných vazeb a vztahů. V neposlední řadě se je budeme snažit přimět k hledání citlivějšího vztahu k přírodě a krajině, ve které žijí.

Co je to vlastně kras a pseudokras?

Krasové oblasti jsou území s výskytem rozpustných hornin, především vápenců, v nichž vznikají krasové jevy (krápníkové jeskyně, závrty, propasti atd.). Pseudokrasové oblasti jsou pak území budovaná nekrasovými horninami, ve kterých za určitých podmínek mohou vznikat jevy podobné těm, které známe z krasových oblastí (jeskyně, propasti). Takové jevy označujeme jako pseudokrasové.

Česká republika je velmi bohatá především na pseudokrasové oblasti, které zaujímají značnou část východních Čech (včetně území Pardubického kraje). Pseudokrasové jevy nacházíme i v blízkém okolí naší školy (např. pseudokrasové jeskyně U Lanšperka, U Dolních Libchav, U Bezpráví). Poměrně blízko máme z Ústí nad Orlicí také do známých pískovcových skalních měst (např. Toulovcových maštalí či Adršpašsko-teplických skál).

Krasové oblasti jsou u nás vyvinuty sice na poměrně malé ploše, přírodovědecky však patří k těm nejzajímavějším a nejatraktivnějším územím. V dosahu jednodenních exkurzí máme z Ústí nad Orlicí nejen naše nejvýznamnější krasové oblasti (Moravský kras a Český kras), ale také řadu neméně zajímavých menších krasových území (např. Javoříčský kras). Nejblíž k nám leží pozoruhodný kras Králického Sněžníku, kde vědci prokázali spojení mezi krasovými vodami vytékajícími u nás do řeky Moravy a vodami v Medvědí jeskyni v Polsku. Základem fungování krasové i pseudokrasové krajiny je množství vazeb mezi složkami živé i neživé přírody a v posledních staletích krajinu významně ovlivňuje také člověk. Alespoň částečné pochopení těchto vazeb je nezbytné pro porozumění příslušné krajině. Pokud budeme více chápat krajinu kolem sebe, budeme k ní ohleduplnější a zároveň se nám v ní bude lépe žít.

Zapojení studentů do projektu

Studenti se budou zabývat problematikou krasu a pseudokrasu v rámci vybraných hodin biologie, zeměpisu a chemie. Během celodenních exkurzí pak každá skupina studentů navštíví některá významná krasová a pseudokrasová území jak Pardubického kraje, tak i jiných oblastí Čech, Moravy a Slezska (např. Králický Sněžník, Moravský kras, Český kras, Adršpašsko-teplické skály atd.). Na exkurzích navštívíme postupně také většinu veřejnosti přístupných jeskyní u nás a dokonce některé nepřístupné jeskyně (samožřejmě pouze takové, jejichž návštěva je bezpečná a jejichž prohlídku nám umožní průvodci z řad místních jeskyňářů či pracovníků ochrany přírody).

Studenti budou také přímo v terénu provádět různá pozorování a budou se podílet (např. pořizováním fotografií) na zpracování materiálů – výstupů projektu.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude vytvořen výukový program Kras a pseudokras (DVD s prezentací, brožura pro práci v hodinách), který bude následně využíván (a to i po skončení vlastního projektu) při výuce nejen na našem gymnáziu, ale i na některých dalších školách Pardubického kraje. Vytvořené materiály budou také prezentovány v rámci webových stránek, díky nimž budou dostupné dalším zájemcům z řad studentů a veřejnosti. Zatím u nás totiž v podstatě neexistuje žádný běžně dostupný materiál (v tištěné ani elektronické podobě), který by se krasem a pseudokrasem zabýval a byl zpracován popularizační formou, přístupnou studentům a laické veřejnosti. Přitom jsou krasová a pseudokrasová území hojně navštěvovaná a veřejnost o ně projevuje značný zájem.

Přínosy projektu

Získání evropského projektu je jednou z mála možností, jak je možné v dnešní době při chronickém nedostatku financí na vybavení školy získat peníze na nové přístroje a pomůcky. Část přidělených financí je proto určena na dovybavení tříd či odborných pracoven datovým projektorem, interaktivní tabulí či sadou mikroskopů.

Veškeré aktivity prováděné v rámci projektu budou pro studenty naší školy bezplatné. Účast např. na exkurzích tedy nijak nezatíží peneženky rodičů a zúčastnit se budou moci všichni zájemci z řad studentů. Bez ohledu na to, zda jejich rodiče zrovna mohou či nemohou vynaložit na zájmy svých potomků několik set korun.

Myslím, že projektové aktivity budou zajímavé a přínosné i pro zúčastněné učitele a pomohou jim zkvalitnit a zatraktivnit výuku.

Účast na projektu samozřejmě bude znamenat také velké množství práce a nutnost plného pracovního nasazení všech zúčastněných, studentů i kantorů. Věřme, že se vše povede a výsledek předčí naše očekávání.

Popis k fotografii: Národní přírodní rezervace Králický Sněžník patří k nejcennějším a nejzajímavějším místům Pardubického kraje. Není příliš známo, že část masivu Králického Sněžníku je krasovým územím. Ve zdejších mramorech najdeme i několik jeskyní (např. Tvarožné díry). Pozoruhodné je pak prokázané spojení mezi krasovými vodami vytékajícími u nás z krasových pramenů do řeky Moravy a vodami v Medvědí jeskyni na severních polských svazích Králického Sněžníku.

Hynek Skořepa, odborný garant projektu

13.2.2012, 12:38, 1 obrázek


obrázek 346