Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní rok 2021/22

Od školního roku 2021/22 dochází k významnější změně ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia. Jde již o verzi č. 7 (viz níže ke stažení). Důvodem je vydání upraveného RVP ZV, z něhož naše ŠVP vychází. Přinesené změny jsme se rozhodli aplikovat bez zbytečných odkladů. Hlavní změnou je přidání nové tzv. digitální kompetence a s tím související výrazná obměna náplně předmětu informatika, který postupně upouští od běžné práce s aplikacemi a přechází více k posilování tzv. informatického myšlení. Práce s běžnými textovými a prezentačními aplikacemi se postupně přesunuje do ostatních předmětů. Období distanční výuky ukázalo, že práce s technologiemi již dnes opravdu nemohou zůstat jen v předmětu informatika. Předmět informatika se na nižším stupni gymnázia hodinově posiluje, v důsledku toho dochází i k určitému přeskupení učebního plánu jiných, zejména přírodovědných předmětů: Více hodin bude dělených na skupiny, což umožní hojnější zařazování laboratorních a experimentálních aktivit místo laboratorních prací, které zůstanou v původní podobě již jen v kvartě. Jako určitý protipól předmětů posilujících digitalizaci nově zavádíme jednohodinové předměty komunikační a etická výchova zaměřené na rozvoj tzv. „měkkých“ kompetencí: komunikace, práce s emocemi, sebepřijetí, sebeovládání, prosociální chování, asertivita… Rozšiřujeme též spektrum nabídky druhého cizího jazyka: k němčině, francouzštině či ruštině přibývá do výběru ještě španělština, a to jak na nižším, tak na vyšším gymnáziu.

Školní rok 2020/21

ŠVP zaznamenaly jenom změnu (Dodatek 2) navazující na novelu školského zákona ohledně organizace maturitní zkoušky od jara 2021:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek.

Školní rok 2018/19

S novým rokem přichází další verze č. 6 našich ŠVP, změny oproti předchozím jsou však jen velmi dílčí. Týkají se rozvržení vzdělávacího obsahu předmětu český jazyk a literatura. na nižším stupni gymnázia reagujeme na novou učebnicovou řadu. Na vyšším dopřáváme větší prostor moderní literatuře.

Školní rok 2017/18

Od 1. 9. 2017 platí nové verze č. 5 ŠVP pro oba stupně studia. Nové vydání ŠVP bylo schváleno Školskou radou dne 30. 8. 2017. Změny se týkají zejména přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na platnou vyhlášku č. 27/2016 Sb. „o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“. Došlo také k aktualizaci informací o přijímacím řízení a maturitní zkoušce. Samotný vzdělávací obsah se od minulé verze neliší.

Školní rok 2016/17

Jedinou meziroční změnou ŠVP pro nižší ročníky osmiletého gymnázia je spíše formální dodatek č. 2, který odkazuje na nově platnou vyhlášku č. 27/2016 Sb. „o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ a reaguje v obecné rovině na upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Dodatek byl schválen Školskou radou dne 17. 8. 2016.

Školní rok 2015/16

Do nového školního roku vstupujeme se školním vzdělávacím programem v podstatě nezměněným. Jediná drobná úprava se týká změn v učivu informatiky v prvním ročníku čtyřletého studia. Tento doplněk je obsažen v Dodatku 2 k ŠVP, jenž byl schválen školskou radou 28. 8. 2015

Drobné úpravy v ŠVP pro rok 2014/15

V platné verzi ŠVP pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého gymnázia dochází od 1. 9. 2014 k dílčím změnám, které jsou zahrnuty v Dodatku1 (níže ke stažení). Změny se týkají přidání jedné hodiny matematiky ve druhých ročnících a dílčích změn ve školních projektech. Dodatek byl schválen školskou radou 27. 8. 2014.

Kromě uvedených změn byly na doporučení ČŠI zapracovány drobné úpravy ve formulacích školních výstupů a zpřesněna znění některých kapitol včetně odkazů na aktuálně platné přílohy ŠVP.

Platná znění dokumentů včetně příloh jsou níže ke stažení.

ŠVP v roce 2013/14

Od školního roku 2013–14 platí aktualizovaná verze č. 4 Školního vzdělávacího programu jak pro nižší, tak pro vyšší a čtyřleté gymnázium (plná znění níže ke stažení). Školská rada schválila jeho platnost 30.8.2013.

Nutnost aktualizace ŠVP pro nižší stupeň studia byla vyvolána změnou platných dokumentů pro základní vzdělávání (RVP ZV – změny v očekávaných výstupech v jednotlivých oborech, změna postavení druhého cizího jazyka a zavedení standardů pro český jazyk, matematiku a cizí jazyky). V rámci úprav byly zapracovány též změny potřebné ze strany jednotlivých předmětových sekcí. Tyto úpravy jsou spíše dílčího a méně podstatného charakteru, jedná se zejména o přesunutí některých učebních bloků, změny ve formulacích apod. Základní struktura našich školních vzdělávacích programů (rozdělení hodin předmětů, koncepce volitelných předmětů) zůstávají beze změn.

Základní koncepce našeho ŠVP

ŠVP naší školy je koncipován tak, aby každému absolventovi zaručoval všeobecné středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. Oproti předchozímu modelu přináší ŠVP přináší některé poměrně zásadní změny v učebním plánu: v posledních dvou letech studia umožňuje žákům užší profilaci, zařazuje větší počet kurzů v průběhu studia, dává možnost výběru mezi výtvarnou či hudební výchovou v prvních dvou letech, zahrnuje některé projekty. Vedení školy o změnách rozhodlo po dlouhodobé diskusi v pedagogickém sboru, částečně vzalo v úvahu též názory současných i bývalých žáků školy. Povinný gymnaziální obsah dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky a chemie stihnou naši žáci absolvovat již v prvních třech letech studia a na maturitní ročník jim zbudou jen volitelné semináře, tři jazyky včetně mateřského, matematika, základy společenských věd a samozřejmě tělesná výchova. Čtyři volitelné semináře vybírají od třetího ročníku, kde je čekají dvě hodiny týdně, v maturitní třídě dokonce tři hodiny každého semináře za týden. Očekáváme od tohoto přístupu zachování všeobecného charakteru vzdělání každého našeho absolventa, ale zároveň větší možnost profilace v závěru gymnaziálního studia, kvalitní přípravu na maturitní zkoušku i další studium na VŠ.

Proč ŠVP?

Vzdělávání podle vlastních vzdělávacích dokumentů – tzv. Školních vzdělávacích programů (ŠVP) probíhá v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění.
Pro třídy nižšího gymnázia se školní program s účinností od 1.9.2007 řídí podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – RVP ZV. Od 1.9.2009 platí též povinnost vlastního vzdělávacího programu i pro všechny střední školy včetně gymnázií, kde se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (RVP G). V průběhu existence ŠVP dochází k jejich dílčích úpravám, které bývají vyvolány změnou nadřízených norem (RVP) či potřebami školy.

Soubory ke stažení

P3 - Volitelné předměty 2023-24.pdf173.4 kB1 stažení
P4 - Nepovinné předměty 2023-24.pdf94.5 kB1 stažení
ŠVP 6s pro čtyřleté studium a vyšší ročníky osmiletého studia.pdf1248.9 kB547 stažení
ŠVP_7_pro_nižší.pdf1076.3 kB607 stažení
P5 - Pravidla_hodnoceni.pdf359.5 kB1115 stažení
P6 - Vlastní hodnocení školy.pdf241.2 kB1157 stažení